Banner e-integrity


Fungsi Unit Integriti

Unit Integriti MATRADE ditubuhkan pada 15 Februari 2016 berdasarkan arahan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6/2013. Unit ini berfungsi sebagai titik fokus dalam menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan tadbir urus (governance), integriti dan antirasuah dalam MATRADE.


Enam (6) fungsi Unit Integriti adalah:

1. Tadbir Urus

  • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

2. Pengukuhan Integriti

  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.

3. Pengesanan & Pengesahan

  • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

4. Pengurusan Aduan

  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

5. Pematuhan

  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

6. Tatatertib

  • Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

FAQ UNIT INTEGRITI