Di bawah adalah terma dan syarat yang mengawal penggunaan laman web ini, dan nyatakan hak dan kewajipan anda apabila mengakses dan/atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan di tapak.

Jika anda mengakses laman web ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat ini mengikat anda dan membentuk perjanjian antara anda, pelanggan, dan kami, MATRADE, untuk akses dan/atau penggunaan tersebut.

Terma dan syarat semasa ini menggantikan mana-mana terma dan syarat terdahulu yang mungkin anda terima atau akses setakat ini melalui portal. Penggunaan berterusan dan/atau akses perkhidmatan anda akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat semasa ini.

Had Liabiliti

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa MATRADE tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah atau kerugian tidak ketara yang lain akibat daripada:

  • penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan portal
  • kos perolehan barangan dan perkhidmatan pengganti yang terhasil daripada sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dimasuki melalui atau daripada portal
  • akses tanpa kebenaran kepada atau pengubahan penghantaran atau data anda
  • kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga di portal
  • apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan portal

Pautan

MATRADE mungkin menyediakan pautan ke laman web lain. Laman web yang dipautkan sedemikian dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, MATRADE tidak mempunyai kawalan ke atas tapak dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa MATRADE tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan tapak atau sumber luaran tersebut, dan tidak mengendors dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, pengiklanan, produk, atau bahan lain pada atau tersedia daripada tapak atau sumber tersebut. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa MATRADE tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak atau sumber tersebut.

Pengubahsuaian kepada Syarat Perkhidmatan

MATRADE berhak pada setiap masa untuk mengubah, mengubah suai, memadam atau menambah Terma dan Syarat ini dengan memberi anda notis awal mengenainya. Walau bagaimanapun, dalam keadaan mendesak atau untuk melindungi keselamatan portal atau dalam keadaan lain di luar kawalan kami, apabila MATRADE mendapati perlu untuk mengubah, mengubah suai, memadam atau menambah Terma dan Syarat ini, ia boleh berbuat demikian tanpa notis terlebih dahulu. kepada awak. Adalah diterima bahawa untuk memastikan diri anda dikemas kini dengan sebarang variasi, pengubahsuaian, pemadaman atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini, anda bersetuju untuk mengakses dan meneliti Terma dan Syarat ini secara berkala dan secara tetap. Anda seterusnya bersetuju dan menerima bahawa akses berterusan anda dan penggunaan Terma dan Syarat ini (sebagaimana diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa) akan menyamai penerimaan anda terhadap sebarang variasi, pemadaman.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

MATRADE berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah suai atau menghentikan, buat sementara atau selama-lamanya, perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa MATRADE tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian perkhidmatan.